Sanatoria: Między teorią a praktyką

18518477_1400008446709540_839915479_nZwrócili się do nas kuracjusze z sanatorium o nazwie Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o. o w Ciechocinku, Oddział zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim, skarżący się na nocne imprezy i alkohol, który spożywany jest podczas dancingów i po nich. Jak nam zrelacjonowali, na terenie sanatorium działa kawiarnia, w której sprzedawany jest alkohol i chętnie spożywany przez kuracjuszy i ludzi dochodzących z zewnątrz. To chorzy ludzie, nocami nie mogli spać, bo inni bawili się za głośno. Zdaniem dyrekcji szpitala uzdrowiskowego, nic takiego nie miało miejsca, a regulaminy były ściśle przestrzegane. 

Jak relacjonowali kuracjusze turnusu majowego, sala dancingowa w tym sanatorium jest usytuowana w pobliżu pokojów, a imprezy trwały do późnych godzin nocnych, potem jeszcze pobudzeni i pijani kuracjusze hałasowali po korytarzach. A z drugiej strony – wszędzie wiszą regulaminy o zakazie picia i kuracjusze na wstępie podpisują dokument o możliwości relegowania z sanatorium za jego złamanie. Kuracjusze, którzy do nas się zwrócili, przyjechali do tego sanatorium w nadziei na to, że poprawią swój stan zdrowia, a mieli kłopoty z wyspaniem się.

Kawiarnia sanatoryjna z napojami alkoholowymi zgodnie z przepisami

Jak wyjaśniają zarządcy sanatorium, na jego terenie znajduje się kawiarnia, a jej najemca nie przekracza żadnych przepisów, serwując alkohol.

- W imieniu Zarządu Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego sp. z o. o. w Ciechocinku i w odniesieniu do zgłoszonej do Państwa rzekomej sytuacji masowego spożywania alkoholu proszę przyjąć wyjaśnienia, iż w naszym Szpitalu obowiązuje regulamin porządkowy, który zakazuje pacjentom przebywania w stanie nietrzeźwym lub w stanie odurzenia innymi niedozwolonymi środkami. Podczas przyjęcia pacjenta do Szpitala oraz w trakcie zebrania informacyjnego przedstawiany jest regulamin porządkowy, który zawiera wytyczne dotyczące negatywnych sankcji za nadużywanie alkoholu (wypis dyscyplinarny) oraz wytyczne na temat obowiązującej w obiekcie ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00. Fakt zapoznania się z regulaminem porządkowym pacjent poświadcza własnoręcznym podpisem w dokumentacji medycznej oraz na oświadczeniu. Nad zachowaniem ciszy nocnej czuwa personel medyczny, prowadząc regularne obchody w trakcie trwania dyżuru. Kawiarnia, która znajduje się w obiekcie czynna jest od 17.00 do 21.45. Najemca Kawiarni posiada zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności. Obowiązujące przepisy nie zabraniają prowadzenia sprzedaży asortymentu, który aktualnie  dostępny jest w Kawiarni. Najemca Kawiarni zobligowany jest umową do przestrzegania ciszy nocnej i ta kwestia jest respektowana. Nie mają miejsca sytuacje zmuszania pacjentów do spożywania czy też zakupu alkoholu. W pobliskiej okolicy znajdują się placówki handlowe, w których dostępne są również wyroby alkoholowe – nie mamy prawa wpływać na decyzje pacjenta w zakresie korzystania przez Niego z usług handlowych. Nabycie produktów z okolicznych sklepów może wykluczać ich zakup w Kawiarni mieszczącej się w budynku Szpitala, tj. pacjent nie musi być gościem Kawiarni aby dokonać ewentualnego zakupu wyrobu alkoholowego. Kawiarnia służy pacjentom i gościom hotelowym za miejsce odpoczynku, relaksu – tj. miejsce, w którym można wypić kawę, skonsumować ciastko.  Nie jest nam znana sytuacja braku reakcji ze strony personelu w przypadku nieprzestrzegania regulaminu porządkowego. Jak wspomniano wyżej za rażące naruszenie regulaminu porządkowego pacjent zostaje relegowany z Ośrodka. Zapewniamy, iż warunki zapewniające całokształt usług medycznych na bieżąco poddawane są kontroli i nie wykazują nieprawidłowości. Wyrażona opinia dotycząca  braku troski o zdrowie pacjentów jest dla całego personelu bardzo krzywdząca. W trakcie trwania aktualnego turnusu napływa do nas wiele opinii od pacjentów, którzy odnieśli pozytywne efekty zdrowotne w przebiegu leczenia w naszym Szpitalu. Pozytywne opinie otrzymujemy zarówno od pacjentów przebywających na turnusie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS jak i od pacjentów przebywających na rehabilitacji w ramach NFZ. Uważamy, że personel  Szpitala  wnosi profesjonalizm i empatię w kontakcie z każdym pacjentem przebywającym w Ośrodku.  Dlatego opinia o “trosce” wnioskowana winna być na podstawie oceny merytorycznej działań medycznych – a nie dostępności lokalu typu kawiarnia czy też subiektywnych ocen i wątpliwości w zakresie zasadności występowania tego typu lokalu w podmiocie leczniczym – wyjaśnia Wioletta Wojciechowska, Dyrektor ds. Medycznych, Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy sp. z o.o. w Ciechocinku.

Pacjenci swoje zadowoleni wyrazili na piśmie

Dyr. Wioletta Wojciechowska przesłała nam także skan pism złożonych przez pacjentów przebywających wówczas na turnusach rehabilitacyjnych w tamtejszym szpitalu. Pacjenci w odręcznym piśmie wyrazili swoją głęboką wdzięczność za opiekę i znakomite warunki pobytu. Pacjenci zaprotestowali, jakoby był spożywany alkohol oraz zakłócana cisza nocna. Mimo, iż o to nie pytaliśmy, pacjenci podpisani w piśmie, wychwalają też sanatoryjną kuchnię i piszą, że posiłki są smaczne i ciepłe. Pod owym „protestem” widnieje kilkadziesiąt podpisów.

Spytaliśmy, jak to się stało, że pacjenci turnusu majowego zredagowali takie właśnie pismo, i to wówczas, kiedy nasza redakcja dopiero zbierała informacje do przygotowywanego artykułu, zwracając się do dyrekcji ośrodka z pytaniami o przestrzeganie regulaminu i warunki pobytu.

- Faktem jest, iż informacja o Państwa “Interwencji” dotarła do Kuracjuszy, a od Kuracjuszy pierwotnie do Państwa – i od tego przecież rozpoczęła się nasza korespondencja. Zaznaczam z pełną odpowiedzialnością, że nie “mobilizowaliśmy Pacjentów” do przygotowywania pozytywnych opinii, więc niezrozumiałym jest dla mnie Pani komentarz. Z Pani korespondencji wynika, iż przygotowywany jest materiał dotyczący przedmiotowej sprawy. Zanim zostanie opublikowany – bardzo proszę o przesłanie do autoryzacji – napisała dyrektor Wioletta Wojciechowska.

Gwoli wyjaśnienia – autoryzacji może podlegać tylko wypowiedź własna, a nie cały tekst i wypowiedzi innych osób. Niczego w nadesłanych do nas wyjaśnieniach nie zmieniamy, publikujemy je bez ingerencji redakcyjnych, w wersji oryginalnej.

Z kolei kuracjusze, którzy zgłosili nam tę interwencję, wyjaśnili, jak zbierano podpisy pod owym pismem. Zgodnie z ich relacją, autorzy pisma stali przy recepcji lub podchodzili do pozostałych kuracjuszy i prosili o podpisanie się. Wyjaśniono nam też, że kuracjuszami były często osoby starsze, bardzo schorowane i nieco zagubione oraz przestraszone zaistniałą sytuacją.

Pisma kuracjuszy, którzy stanęli w obronie ośrodka sanatoryjnego w reakcji na nasze pytania i chwalą warunki pobytu – do pobrania tutaj:

kuracjusze  Pismo 1  Pismo 1a

ZUS wyjaśnia i naświetla problematykę

Zwróciliśmy się do ZUS z pytaniami w kwestii warunków pobytu kuracjuszy oraz nocnych libacji, o których relacjonowali nam kuracjusze. Napisaliśmy, że przygotowujemy materiał o warunkach pobytu w sanatorium w Aleksandrowie /k. Ciechocinka/. Otrzymaliśmy bowiem skargę od kuracjuszy na nocne dancingi  oraz spożywanie alkoholu przez inne osoby z tego turnusu sanatoryjnego i nocne hałasy, które stały się tego konsekwencją. Kuracjusze nie mogą w konsekwencji dobrze się wyspać. Stąd nasze pytanie, czy ZUS – który też kieruje do sanatorium – sprawdza warunki POBYTU kuracjuszy i bada takie aspekty tego pobytu jak przestrzeganie ciszy nocnej oraz niepicie alkoholu? Jeżeli ZUS uwzględnia tylko i wyłącznie takie czynniki jak jakość zabiegów sanatoryjnych, warunki lokalowe, kadra itp. to prosimy też to napisać. Prosimy też o poradę, co mogą zrobić kuracjusze, którzy odczuwają skutki nocnych dancingów oraz libacji alkoholowych innych kuracjuszy?

W odpowiedzi na nasze pytania, skierowane do ZUS, dotyczące spożywania alkoholu oraz nocnych hałasów w sanatorium w Aleksandrowie, otrzymaliśmy, co następuje:

„Realizacja programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS poddawana jest systematycznej kontroli dla utrzymania odpowiedniego poziomu i rzetelności wykonywanych usług rehabilitacyjnych. Kontrole w ośrodkach rehabilitacyjnych obejmują w szczególności: dokumentowanie procesu diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnego i  wyników rehabilitacji, dokumentowanie procesu rehabilitacji psychologicznej, działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, przestrzeganie wymagań określonych przez ZUS oraz prawidłowość rozliczeń finansowych z Zakładem. Jeśli powstaje problem dotyczący przestrzegania ciszy nocnej i/lub nadużywania alkoholu, należy każdorazowo powiadamiać kierownictwo ośrodka, które, jako  gospodarz obiektu jest zobowiązane do skutecznej interwencji, w tym może np. wezwać Policję lub skrócić pobyt ubezpieczonego w ośrodku rehabilitacyjnym z powodu nieprzestrzegania regulaminu ośrodka. Zakład prowadzi bieżącą analizę danych pochodzących z „Informacji o przebytej rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS”, uwag zgłaszanych przez ubezpieczonych dotyczących przebiegu rehabilitacji oraz analizę decyzji podejmowanych przez ordynatorów o skróceniu lub przedłużenie okresu rehabilitacji. Zasady kontraktowania i finansowania rehabilitacji leczniczej zgodnie z obowiązującym stanem prawnym są określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2001 r., nr 131, poz. 1457) i zgodnie z nimi Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje zadania związane z rehabilitacją w ramach prewencji rentowej. Poziom finansowania tego zadania jest zapisany w Ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. Udzielenie zamówienia na usługi rehabilitacyjne możliwe jest wyłącznie po przeprowadzeniu konkursu ofert, w którym komisja konkursowa przy ocenie ofert kieruje się następującymi kryteriami: 1) wysokością stawki kosztu jednego dnia pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym, określoną w ofercie; 2) wymaganiami opracowanymi dla ośrodków rehabilitacyjnych dotyczącymi: lokalizacji, bazy hotelowej, standardów wyżywienia, kadry lekarsko-pielęgniarskiej i specjalistycznej, wyposażenia w aparaturę leczniczą i diagnostyczną. Krystyna Michałek, Rzecznik Regionalny ZUS, Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

NFZ bez skarg

Z tymi samymi pytaniami, dotyczącymi warunków pobytu oraz przestrzegania trzeźwości i ciszy nocnej, zwróciliśmy się do NFZ.

- Odpowiadając na Pani pytania informuję, iż zagadnienia przedstawione w Pani e-mailu nie leżą w gestii Narodowego Funduszu Zdrowia. Obowiązki  NFZ określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1793 t. j. ze zm.), zgodnie z którą zadaniem NFZ jest finansowanie osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach środków publicznych, świadczeń zdrowotnych na mocy umów zawartych ze świadczeniodawcami, zgodnie ze wspomnianymi wyżej przepisami. Przedmiotowe skargi pacjenci powinni kierować  do zarządzającego placówką. Tutejszy oddział Funduszu po otrzymaniu przedmiotowych informacji, również  zgłosił problem dyrekcji szpitala. Do K-P OW NFZ nie wpłynęła do tej pory ani jedna skarga na Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku, oddział zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim. Nadmienię, iż tutejszy oddział Funduszu  nie ma zawartej umowy na leczenie uzdrowiskowe w Aleksandrowie Kujawskim. Umowa dotyczy oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej – odpowiedziała Barbara Nawrocka, Rzecznik Prasowy, K-P OW NFZ w Bydgoszczy.

- Sanatoria uzdrowiskowe, do których kierowani są pacjenci w ramach NFZ, nie są „wakacyjnymi ośrodkami”, ale placówkami, w których odbywa się leczenie. Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, a nie wakacyjny wypoczynek. Jest to również inna forma świadczeń niż rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS – podkreśla Sylwia Wądrzyk, p.o. Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, Rzecznika Prasowego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nasz komentarz

Polskie obyczaje sanatoryjne, cóż… Polskie sanatoria i panujące tam zwyczaje niejednokrotnie były opisywane przez media. Wielu kuracjuszy jedzie po to, by poprawić swoje zdrowie, ale są i tacy, którzy stawiają na relaks i poprawę stanu psychicznego, nieco zaniedbując aspekt fizyczny kuracji. Ale od tego są regulaminy i kierownictwo ośrodków, by teoria była adekwatna wobec praktyki, a nie stanowiła wartość odwrotnie proporcjonalną.

(pewu, wal)

Zdjęcia nadesłane przez kuracjuszy.

18518604_1400009910042727_2085946078_n 18554654_1400009916709393_1917107877_n 18492810_1400009906709394_839147006_n

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *